ฮาร์ดแวร์คืออะไร ?

            ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน 
  
            1. ฮาร์ดแวร์สำคัญที่พบใน Case ได้แก่ 
                    1.1 Power Supply 
                    1.2 Mainboard และ ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของ Mainboard ที่สำคัญ ได้แก่ 
                                1.2.1 CPU
                                1.2.2 RAM
                                1.2.3 Expansion Slots
                                1.2.4 Ports 
                    1.3 Hard Disk
                    1.4 Floppy Disk Drive
                    1.5 CD-ROM Drive
                    1.6 DVD-ROM Drive
                    1.7 Sound Card
                    1.8 Network Card 
            2. ฮาร์ดแวร์สำคัญที่อยู่นอก Case ที่สำคัญได้แก่ 
                    2.1 Keyboard
                    2.2 Monitor
                    2.3 Mouse
                    2.4 Printer
                    2.5 Scanner
                    2.6 Digital Camera
                    2.7 Modem

                    2.8 UPS

 ซอฟต์แวร์คืออะไร ?
          
           หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
 
1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software)

           คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด เพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปลคำสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น Norton’s Utilities ก็นับเป็นโปรแกรมสำหรับระบบด้วยเช่นกัน

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

          คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

          คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทำบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทำสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา

2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป 

          เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้งานในหน่วยงานมราขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น
 
บุคลากรคอมพิวเตอร์คืออะไร ?
 บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆด้าน
 
         -นักวิเคราะห์ระบบงาน
                    ทำการศึกษางานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่

        -โปรแกรมเมอร์
                    นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรม

        -วิศวกรระบบ
                    ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ

        -พนักงานปฏิบัติการ
                    ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 
 
 

 

edit @ 23 Feb 2011 22:06:34 by Pow---*

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เกากด้ดวกูอยู่อ.พ.ร
embarrassed

#1 By (110.77.247.2) on 2011-06-07 15:12

พีรำตจไกนอ่08874125631เดอก

#2 By (110.77.247.2) on 2011-06-07 15:13

พีรำตจไกนอ่08874125631เดอก

#3 By (110.77.247.2) on 2011-06-07 15:13

พ้เมอแกหีหไน่รคำไคพรคพดี่พำเสดมพีร่กด08444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444440000000008080808888880808008088080444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

8888888888888888122186741247รสัยน้ะรดสเรยรตพำตพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพระพบไรพคะถ

#4 By (110.77.247.2) on 2011-06-07 15:18

เดอก

#5 By (110.77.247.2) on 2011-06-07 15:19

cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#6 By (118.172.74.255) on 2011-06-19 09:55

#7 By (182.93.201.33) on 2011-08-05 10:28

#8 By 123 (61.19.66.69) on 2011-09-13 10:55

#9 By 123 (61.19.66.69) on 2011-09-13 10:55

ยงจราสวwink

#10 By (110.49.241.150) on 2011-10-09 11:33

#11 By (125.26.77.73) on 2011-10-26 09:54

ข้อมูลดีมากเรย

#12 By (10.0.0.21, 101.51.42.25) on 2011-11-07 11:18

กา่เ้กด่าเ้ดเ่่่่่่เ้ใฝวงว
0841094824question cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue double wink wink surprised smile

#13 By ทัศนัย (180.180.150.228) on 2011-11-14 11:16

กา่เ้กด่าเ้ดเ่่่่่่เ้ใฝวงว
0841094824question cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue double wink wink surprised smile

#14 By ทัศนัย (180.180.150.228) on 2011-11-14 11:17

[

#15 By (118.172.194.96) on 2011-12-21 11:32

#16 By เจนจิรา (183.89.45.70) on 2011-12-27 13:19

รักจริง
เเก่ด้ะพพอกแกพำหก
กหผสดconfused smile

#17 By (183.89.45.70) on 2011-12-27 13:20

รักน่ะเจนจ
รา
เด้ะ
เดเ

กรีพ
รนสะ

#18 By (183.89.45.70) on 2011-12-27 13:21

embarrassed surprised smile big smile

#19 By (182.93.215.182) on 2012-01-04 13:22

open-mounthed smile big smile ชอบมาก

#20 By เสือ (192.168.212.5, 203.172.149.214) on 2012-01-10 14:10

sad smile ใช่

#21 By (58.10.6.123) on 2012-02-07 11:09

big smileเป็นผู้หญิงหรือชาย

#22 By (58.10.6.123) on 2012-02-07 11:10

ยยยยย
้สเะีเทท้ทเททาเาสส

#23 By ้ัี (182.93.193.156) on 2012-02-08 14:17

งงงได้ใจอ่embarrassed

#24 By อัน (103.7.57.18|14.207.241.28) on 2012-06-03 14:01

ดีจังquestion

#25 By คะน้า (103.7.57.18|10.11.16.238, 110.77.155.248) on 2012-07-09 15:10

สวยจังเลย

#27 By แจาววเว (103.7.57.18|118.174.150.182) on 2012-08-24 10:45

สวยจังเลย

#28 By แจาววเว (103.7.57.18|118.174.150.182) on 2012-08-24 10:45

#29 By make (103.7.57.18|49.48.67.203) on 2012-11-30 13:10

j38a5o <a href="http://qfkkacljwzfw.com/">qfkkacljwzfw</a>, tiifmtscxmgh, [link=http://ozfjlinckogm.com/]ozfjlinckogm[/link], http://gwtartyhuajo.com/

#30 By btascydes (103.7.57.18|221.238.9.150, 118.74.8.137) on 2013-02-01 00:37

include sweating or shaking., ritalin odd, 8-D,

#31 By how ritalin affects the brain (103.7.57.18|49.212.161.77) on 2013-02-02 15:28

significantly greater rate of reduction in binge-eating episode frequency, weight, and body mass index. The authors concluded that atomoxetine is effective , methylphenidate hcl, whsj,

#32 By methylin methylphenidate (103.7.57.18|49.212.161.77) on 2013-02-02 15:29

behavior i.e. exploring new areas, finding new food sources, etc., where these societies may have benefited from confining impulsive or unpredictable behavior , daytrana for adults, mui,

#33 By methylphenidate in adults (103.7.57.18|101.99.3.164) on 2013-02-02 15:29

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome., price for ritalin, 8-(((,

#34 By ritalin la 10mg generic (103.7.57.18|58.56.5.99) on 2013-02-02 15:30

and possibly exposure to bright sunlight., adderall methylphenidate, 325,

#35 By price for ritalin (103.7.57.18|89.35.116.66) on 2013-02-02 16:10

Many athletic organizations have restricted the usage of Adderall by athletes. The NCAA has banned the use of Adderall for its collegiate athletes without a , ritalin dangers, =[[[,

#36 By concerta price with insurance (103.7.57.18|120.128.2.201) on 2013-02-02 16:49

powder/crystal form. It had a medical application as a treatment for depression until when the DEA placed MDMA into schedule prohibiting most medical , adderall methylphenidate, %))),

#37 By ritalin dosage compared to adderall (103.7.57.18|120.128.2.199) on 2013-02-02 16:50

Chickenpox has been observed in other primates, including chimpanzees and gorillas., generic concerta, ybeit,

#38 By ritalin la 20mg (103.7.57.18|120.128.2.201) on 2013-02-02 16:50

Adderall XR utilizes the Microtrol extended-release delivery system, incorporating two types of beads. The first dissolves immediately, releasing half of the , ritalin sr 20 mg ciba 16, 9100,

#39 By methylphenidate ritalin adderall used treat (103.7.57.18|120.128.2.196) on 2013-02-02 16:50

Intas Biopharma is also actively pursuing the Contract Research and Manufacturing ServicesCRAMS line of business. To expand its CRAMS business, Intas , ritalin with alcohol, =-PPP,

#40 By concerta online (103.7.57.18|122.72.28.24, 122.72.28.14, 113.106.191.164) on 2013-02-02 17:28

among children ages – indicated that patients behaved similarly to those having taken other immediate-release amphetamines. The authors found that , methylphenidate er 20 mg, kfp,

#41 By methylphenidate dosage by weight (103.7.57.18|122.72.28.24, 122.72.28.14, 113.106.191.164) on 2013-02-02 17:28

either refuse psychotherapeutic options or else fail to respond to psychotherapeutic input.:p., ritalin with alcohol, 982652,

#42 By ritalin over prescribed (103.7.57.18|122.72.28.24, 122.72.28.14, 113.106.191.164) on 2013-02-02 17:28

Associated disorders, ritalin versus adderall, 04311,

#43 By buy ritalin online without prescription (103.7.57.18|122.72.28.24, 122.72.28.14, 113.106.191.164) on 2013-02-02 17:29

something that I've been on since I've been in the league, which was Adderall. I just forgot to fill out some paperwork and that was it.” Brown eventually won , http://methylin.typepad.com/forum/methylphenidate-side-effects-children.html methylphenidate 36 mg, >:(,

#44 By methylin methylphenidate (103.7.57.18|219.136.248.97) on 2013-02-02 17:52

of these catecholamines from storage vesicles in cells. Amphetamines are known to cause elevated mood and euphoria as well as rebound depression and anxiety., http://methylin.typepad.com/forum/ritalin-what-does-it-do.html ritalin dangers, 13755,

#45 By methylphenidate er dosage (103.7.57.18|219.136.248.97) on 2013-02-02 17:53

disease or multiple sclerosis and more prevalent than cystic fibrosis, but it is less well known. Narcolepsy is often mistaken for depression, epilepsy, or the , http://methylin.typepad.com/forum/price-for-ritalin.html price of ritalin 10mg, gdh,

#46 By methylphenidate er dosage (103.7.57.18|219.136.248.97) on 2013-02-02 17:53

increased reabsorption can increase the retention of amphetamines, with potential to result in dangerously high serum levels., http://methylin.typepad.com/forum/methylphenidate-side-effects-children.html methylphenidate 18 mg, >:P,

#47 By ritalin prescription rates (103.7.57.18|219.136.248.97) on 2013-02-02 17:53

The company has entered into several supply and marketing agreements with several companies in regulated and semi-regulated markets of Europe, Asia-Pacific, , http://methylin.typepad.com/forum/methylphenidate-10-mg.html methylphenidate er 27 mg, orcmgv,

#48 By ritalin and alcohol (103.7.57.18|219.136.248.97) on 2013-02-02 17:54

binge drinking had up to % of students use an ADHD medication within one year, a survey of students at colleges across the country concluded.citation needed, http://methylin.typepad.com/forum/concerta-dosage.html concerta dosage chart, 4240,

#49 By methylphenidate withdrawal (103.7.57.18|222.187.222.118) on 2013-02-02 18:55

The neural control of normal sleep states and the relationship to narcolepsy are only partially understood. In humans, narcoleptic sleep is characterized by a , http://methylin.typepad.com/forum/buy-methylphenidate-hydrochloride.html methylphenidate vs adderall, :DD,

#50 By ritalin sr 20 mg (103.7.57.18|222.187.222.118) on 2013-02-02 18:55